bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.11.2018, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiany

Ogłoszenie o naborze Nr 1 /2018 z dnia 7 listopada 2018roku na stanowisko samodzielnego referenta Miejskiego Przedszkola Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach

07.11.2018

Wymiar etatu: 1 Miejsce wykonywania pracy: Katowice, ul. Tysiąclecia 84a Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony. Termin podjęcia pracy: 01.12.2018 r. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta posiadanie obywatelstwa polskiego pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych niekaralność wykształcenie minimum średnie staż pracy zawodowej – minimum 5 lat znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy dot. zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości , aktualna wiedza w zakresie Dobrej Praktyki Higienicznej GHP i Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP oraz podstaw systemu HACCP umiejętność obsługi komputera / Windows, pakiet Office, Internet/ obsługa urządzeń biurowych stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku aktualne badania lekarskie i sanepidowskie doświadczenie w pracy związane z w/w stanowiskiem doświadczenie w pracy związane z żywieniem zbiorowym małych dzieci nieposzlakowana opinia Wymagania dodatkowe: posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, odporność na stres, wytrwałość, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa wykształcenie ekonomiczne lub gastronomiczne dyspozycyjność kurs „Minimum Sanitarne” szkolenie dotyczące „Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia” / realizacja wymagań higieniczno – sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny na wszystkich etapach produkcji w świetle aktualnych przepisów prawnych / umiejętność redagowania pism preferowane doświadczenie na tym samym stanowisku lub ukończone szkolenie z zakresu „intendent w placówkach oświatowych” Do obowiązków samodzielnego referenta w przedszkolu należeć będzie: 1. prawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu; 2. zaopatrywanie przedszkola w sprzęt i żywność; 3. sporządzanie jadłospisów; 4. nadzorowanie sporządzania posiłków, przydzielania porcji żywieniowych dla dzieci i personelu; 5. prowadzenie gospodarki materiałowej w przedszkolu; 6. prowadzenie ewidencji obrotów i zapasów artykułów żywnościowych; 7. prowadzenie kartotek ilościowo i wartościowo; 8. prowadzenie na bieżąco raportów żywieniowych; 9. prowadzenie dokumentacji magazynu zgodnie z obowiązującymi przepisami; 10. prowadzenie rejestru zamówień publicznych; 11. prowadzenie dokumentacji związanej z HAACP, GMP i GHP 12. uczestniczenie w ogólnych zebraniach z rodzicami, w razie potrzeby w radach pedagogicznych oraz zebraniach rady rodziców. Ponadto: 1. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy na placówce; 2. brania udziału w szkoleniach BHP i ppoż. oraz naradach; 3. przestrzegania przepisów BHP i ppoż.; 4. przestrzegania obowiązujących wewnętrznych przepisów i zarządzeń; 5. przestrzegania terminów okresowych badań lekarskich, ważności pracowniczych książeczek zdrowia. Warunki pracy: pełny wymiar czasu pracy, miejsce pracy - Katowice ul. Tysiąclecia 84 a, przemieszczanie się środkami komunikacji miejskiej praca terminowa praca przy komputerze, praca wymagająca współpracy z innymi pracownikami przedszkola oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem w kontaktach bezpośrednich lub telefonicznych z rodzicami i innymi osobami. Wskaźnik zatrudnienia: W maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%. Wymagane dokumenty: 1. list motywacyjny 2. CV 3. kopia dowodu osobistego 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie 5. świadectwa pracy 6. oświadczenie o niekaralności 7. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe 8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach 9. ważna książeczka do celów sanitarnych 10. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie 11. referencje 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2015 r. poz. 2135, ze zm.) Termin i miejsce składania dokumentów: 1. Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 84a w godz. 9:00 – 15:00 w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2018r. 2. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta”. 3. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. 4. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Przedszkolu Nr 34 w Katowicach zostaną dołączone do jego akt osobowych. 5. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Kancelarii MP Nr 34 w Katowicach przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Miejskie Przedszkole Nr 34 w Katowicach nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Informacja o wynikach naboru: 1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Jasia i Małgosi, oraz opublikowana w Biuletynie przez okres 3 miesięcy. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 1) nazwę i adres jednostki; 2) określenie stanowiska; 3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; 4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko. 3. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów, o których mowa w art. 13a ust. 1. Przepis art. 13a ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Opublikował: Małgorzata Gałan
Publikacja dnia: 07.11.2018

Dokument oglądany razy: 148
« inne aktualności