bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.11.2018, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiany

Ogłoszenie o naborze Nr 1 /2018 z dnia 7 listopada 2018roku na stanowisko samodzielnego referenta Miejskiego Przedszkola Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach

07.11.2018

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Katowice, ul. Tysiąclecia 84a
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony.
Termin podjęcia pracy: 01.12.2018 r.
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta
posiadanie obywatelstwa polskiego
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
niekaralność
wykształcenie minimum średnie
staż pracy zawodowej – minimum 5 lat
znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy dot. zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości ,
aktualna wiedza w zakresie Dobrej Praktyki Higienicznej GHP i Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP oraz podstaw systemu HACCP
umiejętność obsługi komputera / Windows, pakiet Office, Internet/
obsługa urządzeń biurowych
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
aktualne badania lekarskie i sanepidowskie
doświadczenie w pracy związane z w/w stanowiskiem
doświadczenie w pracy związane z żywieniem zbiorowym małych dzieci
nieposzlakowana opinia
Wymagania dodatkowe:
posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, odporność na stres, wytrwałość, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa
wykształcenie ekonomiczne lub gastronomiczne
dyspozycyjność
kurs „Minimum Sanitarne”
szkolenie dotyczące „Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia” / realizacja wymagań higieniczno – sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny na wszystkich etapach produkcji w świetle aktualnych przepisów prawnych /
umiejętność redagowania pism
preferowane doświadczenie na tym samym stanowisku lub ukończone szkolenie z zakresu „intendent w placówkach oświatowych”
Do obowiązków samodzielnego referenta w przedszkolu należeć będzie:
1. prawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu;
2. zaopatrywanie przedszkola w sprzęt i żywność;
3. sporządzanie jadłospisów;
4. nadzorowanie sporządzania posiłków, przydzielania porcji żywieniowych dla dzieci i personelu;
5. prowadzenie gospodarki materiałowej w przedszkolu;
6. prowadzenie ewidencji obrotów i zapasów artykułów żywnościowych;
7. prowadzenie kartotek ilościowo i wartościowo;
8. prowadzenie na bieżąco raportów żywieniowych;
9. prowadzenie dokumentacji magazynu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10. prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
11. prowadzenie dokumentacji związanej z HAACP, GMP i GHP
12. uczestniczenie w ogólnych zebraniach z rodzicami, w razie potrzeby w radach pedagogicznych oraz zebraniach rady rodziców.
Ponadto:
1. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy na placówce;
2. brania udziału w szkoleniach BHP i ppoż. oraz naradach;
3. przestrzegania przepisów BHP i ppoż.;
4. przestrzegania obowiązujących wewnętrznych przepisów i zarządzeń;
5. przestrzegania terminów okresowych badań lekarskich, ważności pracowniczych książeczek zdrowia.
Warunki pracy:
pełny wymiar czasu pracy,
miejsce pracy - Katowice ul. Tysiąclecia 84 a,
przemieszczanie się środkami komunikacji miejskiej
praca terminowa
praca przy komputerze,
praca wymagająca współpracy z innymi pracownikami przedszkola oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem w kontaktach bezpośrednich lub telefonicznych z rodzicami i innymi osobami.

Wskaźnik zatrudnienia:
W maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny
2. CV
3. kopia dowodu osobistego
4. dokumenty potwierdzające wykształcenie
5. świadectwa pracy
6. oświadczenie o niekaralności
7. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
9. ważna książeczka do celów sanitarnych
10. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie
11. referencje
12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2015 r. poz. 2135, ze zm.)

Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 84a w godz. 9:00 – 15:00 w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2018r.
2. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta”.
3. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
4. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Przedszkolu Nr 34 w Katowicach zostaną dołączone do jego akt osobowych.
5. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Kancelarii MP Nr 34 w Katowicach przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Miejskie Przedszkole Nr 34 w Katowicach nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wynikach naboru:
1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Jasia i Małgosi, oraz opublikowana w Biuletynie przez okres 3 miesięcy.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i adres jednostki;
2) określenie stanowiska;
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.
3. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów, o których mowa w art. 13a ust. 1. Przepis art. 13a ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Opublikował: Małgorzata Gałan
Publikacja dnia: 07.11.2018

Dokument oglądany razy: 132
« inne aktualności