bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 30.11.2017 z powodu:
s

Statut 2017

30.11.2017

<p>MP34.011.1.2017<br />
STATUT<br />
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 34 im. Jasia i Małgosi W KATOWICACH<br />
Statut<br />
Miejskiego Przedszkola Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach został opracowany na podstawie:<br />
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe [Dz. U. 2017 poz. 59]</p>
<p>SPIS TREŚCI:<br />
Rozdział 1: Postanowienia wstępne. 3<br />
Rozdział 2: Nazwa przedszkola i inne informacje o przedszkolu. 3<br />
Rozdział 3: Cele i zadania przedszkola. 4<br />
Rozdział 4: Sposoby realizacji zadań. 5<br />
Rozdział 5: Cele, zadania i formy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 7<br />
Rozdział 6: Cele i zadania w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. 10<br />
Rozdział 7: Organizacja pracy przedszkola. 11<br />
Rozdział 8: Szczeg&oacute;łowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 12<br />
Rozdział 9: Zasady odpłatności. 13<br />
Rozdział 10: Organy przedszkola, ich kompetencje. 13<br />
Rozdział 11: Wychowankowie przedszkola. 16<br />
Rozdział 12: Skreślanie z listy wychowank&oacute;w. 17<br />
Rozdział 13 Prawa i obowiązki rodzic&oacute;w. 18<br />
Rozdział 14: Wsp&oacute;łdziałanie z rodzicami. 19<br />
Rozdział 15: Zakres zadań nauczycieli i innych pracownik&oacute;w przedszkola. 19<br />
Rozdział 16: Postanowienia końcowe. 25</p>
<p>Rozdział 1<br />
Postanowienia wstępne.<br />
&sect; 1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:<br />
1) ustawie &ndash; należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;<br />
2) przedszkolu &ndash; należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach;<br />
3) radzie pedagogicznej &ndash; należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Miejskiego Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach;<br />
4) organie prowadzącym &ndash; należy przez to rozumieć gminę Miasta Katowice;<br />
5) organie sprawującym nadz&oacute;r pedagogiczny &ndash; należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty;<br />
6) dziecku &ndash; należy przez to rozmieć dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach;<br />
7) nauczycielu &ndash; należy przez to rozumieć nauczyciela Miejskiego Przedszkola Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach;<br />
8) dyrektorze &ndash; należy przez to rozumieć dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach;<br />
9) rodzicach &ndash; należy przez to rozumieć rodzic&oacute;w lub prawnych opiekun&oacute;w dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach;<br />
10) radzie rodzic&oacute;w - należy przez to rozumieć Radę Rodzic&oacute;w Miejskiego Przedszkola Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach; 11) poradni psychologiczno-pedagogicznej &ndash; należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.<br />
Rozdział 2<br />
Nazwa przedszkola i inne informacje o przedszkolu.<br />
&sect; 2.<br />
1. Przedszkole nosi nazwę: Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach.<br />
2. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu.<br />
3. Siedziba przedszkola mieści się przy ulicy Tysiąclecia 84a w Katowicach.<br />
4. Przedszkole jest plac&oacute;wką publiczną, nieferyjną.<br />
5. Przedszkole posiada logo będące jego znakiem rozpoznawczym:<br />
6. Przedszkole może używać papieru firmowego z logo przedszkola.<br />
7. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Katowice z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 w Katowicach.<br />
8. Organem sprawującym nadz&oacute;r pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.<br />
&sect; 3.<br />
1. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Katowice działającą w formie jednostki budżetowej.<br />
2. Obsługę finansowo-księgową przedszkola prowadzi Centrum Usług Wsp&oacute;lnych w Katowicach.<br />
3. Szczeg&oacute;łowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne przepisy.<br />
4. Plac&oacute;wka może gromadzić fundusze z dodatkowych źr&oacute;deł na mocy odrębnych przepis&oacute;w.<br />
&sect; 4.<br />
1. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych.<br />
2. W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne przez uprawnionych do tych badań specjalist&oacute;w, pracownik&oacute;w pedagogiczno - psychologicznych. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez rodzic&oacute;w wychowank&oacute;w.<br />
Rozdział 3<br />
Cele i zadania przedszkola.<br />
&sect; 5.<br />
1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną. Zapewnia dzieciom możliwość wsp&oacute;lnej zabawy, rozbudzania ich ciekawości, aktywności i samodzielności w warunkach bezpiecznych, dostosowanych do ich możliwości i potrzeb rozwojowych.<br />
2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w wydanych na jej podstawie akt&oacute;w wykonawczych, a w szczeg&oacute;lności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na szeroko rozumianym dobru dziecka uwzględniając:<br />
1) zasady bezpieczeństwa;<br />
2) pomoc psychologiczno- pedagogiczną;<br />
3) opiekę na dziećmi niepełnosprawnymi;<br />
4) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej;<br />
5) promocję i ochronę zdrowia.<br />
3. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, umożliwienie mu odkrywania własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.<br />
&sect; 6.<br />
1. Zadaniem przedszkola w szczeg&oacute;lności jest:<br />
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunk&oacute;w sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;<br />
2) tworzenie warunk&oacute;w umożliwiających dziecku swobodny rozw&oacute;j, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;<br />
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się proces&oacute;w poznawczych;<br />
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunk&oacute;w sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, kt&oacute;re umożliwią im ciągłość proces&oacute;w adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w spos&oacute;b nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;<br />
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dob&oacute;r treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;<br />
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;<br />
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyk&oacute;w i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;<br />
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;<br />
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;<br />
10) tworzenie warunk&oacute;w pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozw&oacute;j wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;<br />
11) tworzenie warunk&oacute;w umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację element&oacute;w techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytwor&oacute;w swojej pracy;<br />
12) wsp&oacute;łdziałanie z rodzicami, r&oacute;żnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodzic&oacute;w za źr&oacute;dło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunk&oacute;w umożliwiających rozw&oacute;j tożsamości dziecka;<br />
13) kreowanie, wsp&oacute;lne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, kt&oacute;rych źr&oacute;dłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;<br />
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodzic&oacute;w, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;<br />
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizm&oacute;w uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;<br />
16) organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie kultury oraz kształtowanie postaw patriotycznych;<br />
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.<br />
Rozdział 4<br />
Sposoby realizacji zadań.<br />
&sect; 7. Przedszkole realizuje zadania w szczeg&oacute;lności poprzez:<br />
1) organizowanie zajęć kierowanych i niekierowanych wspierających rozw&oacute;j dziecka w czasie jego pobytu w przedszkolu;<br />
2) planowanie organizacji pracy przedszkola zgodnie z programem wychowania przedszkolnego;<br />
3) zapewnianie dziecku czasu na :<br />
a) celebrowanie posiłk&oacute;w,<br />
b) odpoczynek,<br />
c) udział w uroczystościach przedszkolnych i wycieczkach,<br />
d) rozwijanie samodzielności,<br />
e) samodzielną zabawę,<br />
f) eksplorowanie i doświadczanie;<br />
4) codzienną organizację zabaw uwzględniających potrzeby rozwojowe dziecka, w tym doskonalenie motoryki i zaspokajanie potrzeby ruchu, zar&oacute;wno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu;<br />
5) organizację zajęć kierowanych, uwzględniających możliwości i oczekiwania poznawcze dzieci, ich potrzeby wyrażania swoich stan&oacute;w emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;<br />
6) wykorzystywanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej sprzyjającej rozwojowi aktywności poznawczej dzieci, prowadzącej do osiągnięcia dojrzałości szkolnej;<br />
7) organizację zajęć indywidualnych z dzieckiem uwzględniających jego potrzeby, zainteresowania i możliwości w zakresie czynności złożonych;<br />
8) prowadzenie ciągłej obserwacji dzieci, diagnozowanie, rozpoznawanie potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz czynnik&oacute;w środowiskowych;<br />
9) udzielanie pomocy w zrozumieniu szybko zmieniającego się otoczenia i wspieranie procesu adaptacyjnego dziecka do nowych warunk&oacute;w zaistniałych w jego życiu, otoczeniu;<br />
10) organizację zabawy, nauki i wypoczynku opartej rytmie dnia;<br />
11) kształtowanie prawidłowych nawyk&oacute;w ruchowych u dzieci;<br />
12) organizację zajęć rytmiki, skorelowanej z innymi zajęciami, ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy;<br />
13) systematyczne informowanie rodzic&oacute;w o postępach w rozwoju ich dziecka;<br />
14) zachęcanie rodzic&oacute;w do aktywnej wsp&oacute;łpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego;<br />
15) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym jest włączanie w r&oacute;żne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy;<br />
16) umożliwianie dzieciom osłuchania się z językiem obcym nowożytnym w r&oacute;żnych sytuacjach życia codziennego, wynikających ze swobodnej zabawy dzieci;<br />
17) odpowiednią aranżację przestrzeni wpływającą na aktywność wychowank&oacute;w:<br />
a) zorganizowanie stałych i czasowych kącik&oacute;w zainteresowań w szczeg&oacute;lności:<br />
- czytelniczego,<br />
- konstrukcyjnego,<br />
- artystycznego,<br />
- przyrodniczego;<br />
b) wyposażanie pomieszczeń w zabawki i pomoce dydaktyczne;<br />
c) wyznaczenie miejsca przeznaczonego na odpoczynek dzieci;<br />
d) wyposażenie w elementy odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych &ndash; jeśli zajdzie taka konieczność;<br />
18) prowadzenie innowacji o charakterze programowym lub metodycznym lub organizacyjnym.<br />
&sect; 8.<br />
1. Do realizacji zadań statutowych, przedszkole dysponuje w szczeg&oacute;lności:<br />
1) salami zajęć dla poszczeg&oacute;lnych oddział&oacute;w,<br />
2) pomieszczeniami administracyjno-gospodarczymi,<br />
3) kuchnią,<br />
4) szatnią dla dzieci i personelu,<br />
5) aulą.<br />
2. Przedszkole posiada ogr&oacute;d przedszkolny z certyfikowanymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.<br />
Rozdział 5<br />
Cele, zadania i formy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.<br />
&sect; 9.<br />
1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.<br />
2. Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor.<br />
3. Celem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:<br />
1) wspieranie potencjału rozwojowego dziecka,<br />
2) stwarzanie warunk&oacute;w do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.<br />
&sect; 10. Zadaniem przedszkola w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:<br />
1) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,<br />
2) rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,<br />
3) rozpoznawanie czynnik&oacute;w środowiskowych wpływających na funkcjonowanie wychowanka w przedszkolu.<br />
&sect; 11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielna jest z inicjatywy:<br />
1) dziecka - wychowanka przedszkola,<br />
2) rodzic&oacute;w dziecka,<br />
3) dyrektora,<br />
4) nauczyciela, specjalist&oacute;w prowadzących zajęcia z dzieckiem,<br />
5) pielęgniarki środowiskowej lub higienistki,<br />
6) poradni,<br />
7) asystenta edukacji romskiej;<br />
8) pomocy nauczyciela;<br />
9) asystenta nauczyciela lub osoby, zatrudnionej za zgodą kuratora oświaty, posiadającej przygotowanie uznane przed przez dyrektora za odpowiednie do powadzenia danych zajęć;<br />
10) pracownika socjalny,<br />
11) asystenta rodziny;<br />
12) kuratora sądowego;<br />
13) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny i dzieci.<br />
&sect; 12.<br />
1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalist&oacute;w, a także w formie:<br />
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;<br />
2) zajęć specjalistycznych:<br />
a) korekcyjno-kompensacyjnych,<br />
b) logopedycznych,<br />
c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,<br />
d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym;<br />
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;<br />
4) porad i konsultacji,<br />
5) warsztat&oacute;w.<br />
2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje się z zachowaniem przepis&oacute;w szczeg&oacute;łowych dotyczących zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym r&oacute;wnież liczby dzieci na poszczeg&oacute;lnych formach zajęć oraz kwalifikacji nauczycieli, kt&oacute;rym powierza się prowadzenie danych zajęć.<br />
3. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwają 45 minut.<br />
4. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o kt&oacute;rych mowa w ust. 6, w czasie dłuższym lub kr&oacute;tszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wychowanka.<br />
5. Zajęcia w zakresie przyznanych dziecku form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentuje się w spos&oacute;b wynikający z przepis&oacute;w szczeg&oacute;łowych wydanych na podstawie ustawy.<br />
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści w szczeg&oacute;lności psycholog, logopeda, terapeuta, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, kt&oacute;rzy tworzą zesp&oacute;ł lub zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej powoływane przez dyrektora plac&oacute;wki, na czas określony lub nieokreślony.<br />
7. Zespoły, o kt&oacute;rych mowa w pkt. 6 odpowiadają za prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.<br />
8. Zespoły spotykają się zgodnie z potrzebami wynikającymi z udzielanej dziecku pomocy, nie rzadziej niż dwa razy w roku.<br />
9. W szczeg&oacute;lnych przypadkach zespoły zbierają się na wniosek lub z inicjatywy podmiotu/podmiot&oacute;w, z kt&oacute;rymi wsp&oacute;łpracują w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.<br />
&sect; 13.<br />
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we wsp&oacute;łpracy z:<br />
1) rodzicami uczni&oacute;w;<br />
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;<br />
3) plac&oacute;wkami doskonalenia nauczycieli;<br />
4) innymi przedszkolami, szkołami i plac&oacute;wkami;<br />
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.<br />
2. Organizacja wsp&oacute;łpracy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z podmiotami wymienionymi w ust. 1 polega na :<br />
1) systematycznym kontakcie w ramach prowadzonego przez przedszkole procesu rozpoznania i diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka i czynnik&oacute;w środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,<br />
2) wsp&oacute;łdziałaniu i wsp&oacute;łpracy w obszarze diagnostycznym i postdiagnostycznym,<br />
3) wymianie informacji na temat możliwości doskonalenia, skuteczności i jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej r&oacute;wnież w zakresie wymiany metod, rodzaj&oacute;w ćwiczeń, narzędzi, doświadczeń,<br />
4) w przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej, plac&oacute;wki doskonalenia oraz podmiot&oacute;w wymienionych w ust. 1 pkt. 5 dodatkowo polega na udziale ekspert&oacute;w w posiedzeniach zespoł&oacute;w do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej funkcjonujących na terenie przedszkola na wniosek przewodniczących tych zespoł&oacute;w i za zgodą dyrektora, a w przypadku omawiania na zespołach danych wrażliwych dotyczących konkretnych dzieci za zgodą rodzic&oacute;w tych wychowank&oacute;w; wyjątkiem jest publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, pod opieką, kt&oacute;rej znajduje się przedszkole.<br />
&sect; 14.<br />
1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest organizowana dla wychowank&oacute;w, ze względu na ich trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczeg&oacute;lności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wsp&oacute;lnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.<br />
2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, kt&oacute;re są realizowane: wsp&oacute;lnie z oddziałem przedszkolnym oraz indywidualnie z wychowankiem.<br />
3. Objęcie wychowanka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z kt&oacute;rej wynika potrzeba objęcia wychowanka pomocą w tej formie.<br />
4. Wychowanek objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w przedszkolu program wychowania przedszkolnego, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczeg&oacute;lności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.<br />
5. Na wniosek rodzic&oacute;w wychowanka dyrektor ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z wychowankiem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej wychowania przedszkolnego.<br />
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowankiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu.<br />
&sect; 15.<br />
1. Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.<br />
2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w spos&oacute;b zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.<br />
3. Dyrektor ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole, zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.<br />
4. Dyrektor zasięga opinii rodzic&oacute;w dziecka w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.<br />
5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela lub dw&oacute;ch nauczycieli przedszkola, kt&oacute;rym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.<br />
6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w szczeg&oacute;lności w domu rodzinnym.<br />
7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.<br />
8. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rodzic&oacute;w dziecka, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niekt&oacute;rych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunk&oacute;w w miejscu, w kt&oacute;rym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.<br />
9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się w ciągu, co najmniej 2 dni.<br />
10. Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wyższy niż maksymalny za zgodą organu prowadzącego przedszkole.<br />
11. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka dyrektor może ustalić, na wniosek rodzic&oacute;w dziecka, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego niższy niż minimalny wymiar. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez dziecko.<br />
12. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka lub ucznia, integracji ze środowiskiem przedszkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka do przedszkola, nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego obserwują funkcjonowanie dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym.<br />
13. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka oraz wnioski nauczycieli z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka, podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka objętego indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym z dziećmi w oddziale przedszkolnym, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego - z dziećmi w grupie.<br />
14. W przypadku dzieci objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, kt&oacute;rych stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola dyrektor organizuje r&oacute;żne formy uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym. Dyrektor w szczeg&oacute;lności umożliwia dziecku udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych.<br />
15. Dzieci objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.<br />
16. Na wniosek rodzic&oacute;w dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z kt&oacute;rego wynika, że stan zdrowia dziecka uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do przedszkola, dyrektor zawiesza organizację indywidualnego przygotowania przedszkolnego na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim.<br />
17. Na wniosek rodzic&oacute;w dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z kt&oacute;rego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola, dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz powiadamia o tym poradnię, w kt&oacute;rej działa zesp&oacute;ł, kt&oacute;ry wydał orzeczenie, i organ prowadzący przedszkole.<br />
Rozdział 6<br />
Cele i zadania w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.<br />
&sect; 16.<br />
1. Przedszkole na wniosek rodzic&oacute;w w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego organizuje wychowanie i opiekę dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:<br />
1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,<br />
2) zagrożonych niedostosowaniem społecznym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.<br />
2. Wychowanie i opieka dla wychowank&oacute;w niepełnosprawnych w przedszkolu organizowana jest w integracji z wychowankami pełnosprawnymi.<br />
3. Przedszkole w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego zapewnia w szczeg&oacute;lności:<br />
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;<br />
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowank&oacute;w;<br />
3) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowank&oacute;w, w szczeg&oacute;lności zajęcia rewalidacyjne,<br />
4) integrację wychowank&oacute;w ze środowiskiem r&oacute;wieśniczym, w tym z wychowankami pełnosprawnymi;<br />
Rozdział 7<br />
Organizacja pracy przedszkola.<br />
&sect; 17.<br />
1. Rok szkolny w przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia.<br />
2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wsp&oacute;lny wniosek dyrektora i rady rodzic&oacute;w.<br />
3. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy.<br />
4. W przedszkolu obowiązuje miesięczna przerwa wakacyjna w miesiącu lipcu lub sierpniu.<br />
5. Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor do wiadomości rodzic&oacute;w.<br />
6. Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.<br />
&sect; 18.<br />
1. Szczeg&oacute;łową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.<br />
2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe i organ nadzoru pedagogicznego.<br />
3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczeg&oacute;lności:<br />
1) czas pracy poszczeg&oacute;lnych oddział&oacute;w;<br />
2) liczbę pracownik&oacute;w łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;<br />
3) og&oacute;lną liczbę godzin finansowanych ze środk&oacute;w przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;<br />
4) terminy przerw pracy przedszkola;<br />
5) liczbę oddział&oacute;w.<br />
4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora, na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepis&oacute;w w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach.<br />
5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, kt&oacute;rym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczeg&oacute;łowy rozkład dnia wynikający z potrzeb i zainteresowań dzieci.<br />
6. Ramowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodzic&oacute;w dzieci oraz zamieszcza na stronie internetowej przedszkola.<br />
&sect; 19.<br />
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.<br />
2. Liczba dzieci w oddziałach nie może przekraczać 25.<br />
3. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dw&oacute;ch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału.<br />
&sect; 20.<br />
1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.<br />
2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:<br />
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat &ndash; około 15 minut;<br />
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat &ndash; około 30 minut.<br />
3. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.<br />
&sect; 21.<br />
1. W przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodzic&oacute;w wyrażone w formie pisemnego oświadczenia. 2. Przedszkole ma obowiązek zorganizowania nauki religii dla grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci w danej grupie. 3. W przypadku mniejszej liczby dzieci w oddziale naukę religii organizuje się w grupie międzyoddziałowej. 4. Nauczanie religii odbywa się na podstawie program&oacute;w opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościoł&oacute;w i innych związk&oacute;w wyznaniowych. 5. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 6. Zajęcia z religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.<br />
Rozdział 8<br />
Szczeg&oacute;łowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.<br />
&sect; 22.<br />
1. Dziecko jest przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola zgodnie z umową zawartą pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem.<br />
2. Rodzice są odpowiedzialni za przyprowadzenie i odebranie dziecka z przedszkola.<br />
3. Dziecko musi być przyprowadzone do budynku przedszkola i oddane pod opiekę pracownikowi przedszkola. W każdym innym przypadku przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dziecko.<br />
4. Dziecko jest przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodzic&oacute;w lub osobę przez nich upoważnioną w formie pisemnej, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.<br />
5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego i odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną.<br />
6. Pracownicy przedszkola mają prawo odm&oacute;wić wydania dziecka osobie nietrzeźwej lub osobie, kt&oacute;rej stan wskazuje, iż powierzenie tej osobie pieczy nad dzieckiem w drodze z przedszkola mogłoby stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia dziecka.<br />
&sect; 23.<br />
1. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola nie p&oacute;źniej niż do godziny 8:00.<br />
2. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, w przypadku potrzeby p&oacute;źniejszej godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola, rodzice mają obowiązek poinformować o tym fakcie nie p&oacute;źniej niż do godz. 8:15.<br />
3. Dziecko powinno być odebrane najp&oacute;źniej do czasu zamknięcia przedszkola, tj. do godz. 17.00<br />
4. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane w godzinach pracy przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodzic&oacute;w o tym fakcie oraz zapewnić opiekę nad dzieckiem do czasu przybycia rodzic&oacute;w, nie dłużej niż jedną godzinę po zamknięciu przedszkola.<br />
5. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefon&oacute;w nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodzic&oacute;w, nauczyciel powiadamia dyrektora o zaistniałym fakcie.<br />
6. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka.<br />
Rozdział 9<br />
Zasady odpłatności.<br />
&sect; 24.<br />
1. Odpłatność za korzystanie z przedszkola ustala organ prowadzący.<br />
2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 6 godzin dziennie, tj. 7.00-13.00.<br />
3. Przedszkole organizuje odpłatnie wyżywienie dzieci i pracownik&oacute;w.<br />
4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dw&oacute;ch lub trzech posiłk&oacute;w.<br />
5. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym w formie zarządzenia.<br />
6. Rodzice dzieci korzystających z usług przedszkola zobowiązani są do wnoszenia należnych opłat zgodnie z zawartą umową.<br />
7. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu zwracana jest opłata zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Katowice.<br />
8. Zwrot koszt&oacute;w żywienia z tytułu nieobecności dziecka w plac&oacute;wce rozliczany jest na koniec miesiąca i podlega finansowemu zwrotowi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym<br />
Rozdział 10<br />
Organy przedszkola, ich kompetencje.<br />
&sect; 25. Organami przedszkola są:<br />
1) dyrektor przedszkola;<br />
2) rada pedagogiczna;<br />
3) rada rodzic&oacute;w.<br />
&sect; 26.<br />
1. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez prezydenta Miasta Katowice.<br />
2. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami.<br />
&sect; 27. Do kompetencji dyrektora należy w szczeg&oacute;lności:<br />
1) kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;<br />
2) ponoszenie odpowiedzialności za wychowawczy i dydaktyczny poziom przedszkola;<br />
3) dbanie o bezwzględne przestrzeganie zasad związanych z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci i pracownik&oacute;w przedszkola;<br />
4) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunk&oacute;w harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;<br />
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;<br />
6) zapewnianie nauczycielom pomocy i wsparcia w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, rozwijaniu kompetencji osobistych i zawodowych;<br />
7) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;<br />
8) realizowanie uchwał i zarządzeń organu prowadzącego;<br />
9) czuwanie nad przestrzeganiem realizacji statutu przedszkola oraz praw dziecka;<br />
10) organizowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodzic&oacute;w powstania rady przedszkola pierwszej kadencji;<br />
11) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola po wcześniejszym zaopiniowaniu go przez radę pedagogiczną i radę rodzic&oacute;w oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;<br />
12) organizowanie obsługi administracyjnej, gospodarczej i finansowej przedszkola;<br />
13) zapewnianie w miarę możliwości odpowiednich warunk&oacute;w organizacyjnych do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;<br />
14) wydawanie zarządzeń o charakterze wewnętrznym, regulujących prawidłowe funkcjonowanie przedszkola;<br />
15) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracownik&oacute;w przedszkola;<br />
16) przyznawanie nagr&oacute;d oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola;<br />
17) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń i innych wyr&oacute;żnień dla nauczycieli i innych pracownik&oacute;w przedszkola;<br />
18) wsp&oacute;łdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;<br />
19) powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie, kt&oacute;rej mieszka dziecko o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zaistniałych zmianach;<br />
20) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;<br />
21) wykonywanie innych zadań wynikających z przepis&oacute;w szczeg&oacute;łowych.<br />
&sect; 28.<br />
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.<br />
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.<br />
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.<br />
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.<br />
5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu I p&oacute;łrocza, po zakończeniu rocznych zajęć przedszkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.<br />
6. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole, Śląskiego Kuratora Oświaty albo, co najmniej 1/3 członk&oacute;w rady pedagogicznej.<br />
&sect; 29.<br />
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej przedszkola należy:<br />
1) zatwierdzenie planu pracy przedszkola;<br />
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperyment&oacute;w pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projekt&oacute;w przez radę rodzic&oacute;w;<br />
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;<br />
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowank&oacute;w;<br />
5) przygotowanie projektu zmian w statucie;<br />
6) ustalenie sposobu wykorzystania wynik&oacute;w nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadz&oacute;r pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.<br />
2. Rada pedagogiczna przedszkola opiniuje w szczeg&oacute;lności:<br />
1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;<br />
2) projekt planu finansowego przedszkola;<br />
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagr&oacute;d i innych wyr&oacute;żnień;<br />
4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach przysługującego im wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.<br />
5) powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;<br />
6) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola na kolejny okres.<br />
3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o kt&oacute;rych mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. Spos&oacute;b postępowania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty.<br />
4. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola.<br />
&sect; 30.<br />
1. W przedszkolu działa rada rodzic&oacute;w, kt&oacute;ra jest społecznym organem stanowiącym reprezentację og&oacute;łu rodzic&oacute;w dzieci uczęszczających do przedszkola.<br />
2. Rada rodzic&oacute;w uchwala regulamin swojej działalności.<br />
3. Do kompetencji rady rodzic&oacute;w należy:<br />
1) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;<br />
2) opiniowanie pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego;<br />
3) wybieranie spośr&oacute;d swoich członk&oacute;w, przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola;<br />
4) występowanie do organu prowadzącego, organu sprawującego nadz&oacute;r pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;<br />
5) akceptowanie realizowanych przez przedszkole program&oacute;w, innowacji pedagogicznych i rocznych plan&oacute;w pracy;<br />
6) wyrażanie zgody na wprowadzanie nowych treści wychowawczych do program&oacute;w wychowania przedszkolnego wynikających z bieżących potrzeb zdiagnozowanych przez nauczycieli;<br />
7) wyrażanie zgody na wsp&oacute;łpracę przedszkola z organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi w celu rozwijania u dzieci odpowiednich postaw, zachowań i wdrażania ich w świat wartości.<br />
4. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodzic&oacute;w może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źr&oacute;deł.<br />
5. Tryb powoływania rady rodzic&oacute;w i jej szczeg&oacute;łowe zadania oraz zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodzic&oacute;w.<br />
&sect; 31.<br />
1. Dyrektor koordynuje wsp&oacute;łdziałanie organ&oacute;w przedszkola.<br />
2. Dyrektor zapewnia każdemu z organ&oacute;w możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.<br />
3. Organy przedszkola wsp&oacute;łdziałają ze sobą:<br />
1) w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku<br />
2) dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i regulamin&oacute;w.<br />
3) zapewniając bieżącą wymianę informacji między sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci.<br />
4) tworząc jak najlepsze warunki rozwoju dzieci i podnoszenie jakości pracy przedszkola,<br />
5) zapewniając bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami na temat planowanych działań i podejmowanych decyzji.<br />
4. Organy spotykają się w każdej chwili w zależności od potrzeb.<br />
5. Wnioski i opinie poszczeg&oacute;lnych organ&oacute;w kierowane do innego organu rozpatrywane są na najbliższym spotkaniu.<br />
6. Regulaminy działalności organ&oacute;w przedszkola nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola.<br />
&sect; 32.<br />
1. W kwestiach spornych między organami przedszkola, dyrektor pełni rolę mediatora i podejmuje niezbędne działania zmierzające do rozwiązania konfliktu uwzględniając zakresy kompetencji tych organ&oacute;w.<br />
2. W przedszkolu obowiązuje następujący tryb rozstrzygania spor&oacute;w między organami Przedszkola:<br />
1) Obowiązkiem organ&oacute;w jest dążenie do rozstrzygania spor&oacute;w na terenie Przedszkola.<br />
2) Prośbę o rozstrzygnięcie sporu wnosi do dyrektora zainteresowany organ na piśmie, po przedstawieniu prawomocnej uchwały swojego gremium.<br />
3) W ciągu 14 dni dyrektor wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego przedstawicieli organ&oacute;w, między kt&oacute;rymi wystąpiły kwestie sporne.<br />
4) Posiedzenie mediacyjne poprzedza rozmowa prowadzona przez dyrektora ze stronami, wyjaśniająca przedmiot sporu oraz cele i oczekiwania stron konfliktu.<br />
5) Dyrektor jako mediator prowadzi posiedzenie zmierzające do osiągnięcia kompromisu w przedmiotowej sprawie. Posiedzenie mediacyjne jest protokołowane.<br />
6) Dyrektor ma prawo powołania r&oacute;żnych zespoł&oacute;w konsultacyjnych, kt&oacute;rych celem jest pomoc w osiągnięciu porozumienia między stronami konfliktu.<br />
7) W razie braku kompromisu dyrektor rozstrzyga sp&oacute;r jednoosobowo, kierując się zasadą obiektywizmu, dobrem przedszkola.<br />
8) Decyzja dyrektora w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotu sporu jest ostateczna.<br />
9) Spory pomiędzy dyrektorem a innymi organami przedszkola rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący przedszkole albo organ sprawujący nadz&oacute;r pedagogiczny. Decyzja organ&oacute;w wspomnianych wyżej jest ostateczna.<br />
Rozdział 11<br />
Wychowankowie przedszkola. &sect; 33. 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat. 2. W szczeg&oacute;lnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, kt&oacute;re ukończyło 2,5 roku.<br />
3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt&oacute;rym dziecko kończy 9 lat. Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt&oacute;rym dziecko kończy 9 lat. 4. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z przedszkola. 5. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt&oacute;rym dziecko kończy 6 lat. &sect; 34. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do: 1) możliwie optymalnych warunk&oacute;w wszechstronnego rozwoju, 2) rozwijania zainteresowań i zdolności zgodnie z wiekiem i możliwościami rozwojowymi, 3) ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, psychicznej, zaniedbaniami, bądź złym traktowaniem i wyzyskiem, 4) wolności religii i przekonań, 5) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego, 6) wypoczynku, uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych oraz do nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym, 7) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo&ndash;dydaktyczno&ndash;opiekuńczego zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym, 8) znajomości swoich praw, 9) wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, akceptacji ich odmienności i potrzeb, 10) znajomości własnej kultury, religii i używania własnego języka, 11) swobody wypowiedzi, wyrażania pogląd&oacute;w i ich poszanowania stosownie do sytuacji. &sect; 35. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest: 1) wsp&oacute;łdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki, 2) szanowanie odrębności każdego kolegi, 3) przestrzeganie zasad form wsp&oacute;łżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej, 4) przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno, 5) szanowanie sprzęt&oacute;w i zabawek, jako wsp&oacute;lnej wartości, 6) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżur&oacute;w, 7) przestrzeganie zasad r&oacute;wnego prawa do korzystania ze wsp&oacute;lnych zabawek, 8) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych, 9) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbi&oacute;rki, zwłaszcza w czasie spacer&oacute;w i wycieczek, 10) pomaganie kolegom.<br />
Rozdział 12<br />
Skreślanie z listy wychowank&oacute;w.<br />
&sect; 36. 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach: 1) nieprzestrzegania przez rodzic&oacute;w postanowień niniejszego statutu; 2) stałych, agresywnych zachowań wychowanka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowank&oacute;w i niepodjęcie przez rodzic&oacute;w wsp&oacute;łpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji) powtarzających się, agresywnych zachowań rodzic&oacute;w wychowanka w przedszkolu, łamiących normy wsp&oacute;łżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej, 3) ukrytych ciężkich chor&oacute;b wychowanka, nie zgłoszonych przez rodzic&oacute;w; 4) zalegania z odpłatnością za przedszkole, co najmniej 2 miesiące; 5) nieobecności wychowanka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola. 2. W przypadku zamiaru skreślenia wychowanka z listy wychowank&oacute;w w sytuacji opisanej w pkt. 1 lit b dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania: 1) zawiadomić rodzic&oacute;w o konieczności podjęcia wsp&oacute;łpracy z przedszkolem w zakresie zmiany zachowań wychowanka, 2) zaproponować rodzicom i wychowankowi odpowiednią do możliwości przedszkola pomoc, 3) zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadz&oacute;r pedagogiczny o zaistniałym problemie i zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowank&oacute;w, 4) zawiadomić rodzic&oacute;w o zamiarze skreślenia dziecka. 3. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 4. Dyrektor powiadamia rodzic&oacute;w o podjętej uchwale.<br />
Rozdział 13<br />
Prawa i obowiązki rodzic&oacute;w.<br />
&sect; 37. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do: 1) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego dopuszczonym przez dyrektora dla grupy, w kt&oacute;rej edukację odbywa ich dziecko oraz z zadaniami wynikającymi z plan&oacute;w pracy w danym oddziale, 2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka w tym szczeg&oacute;lnie jego rozwoju, potrzeb, możliwości, potencjału, zainteresowań, 3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka nie p&oacute;źniej niż do 30 kwietnia roku kalendarzowego, w kt&oacute;rym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole, 4) uzyskiwania porad i wskaz&oacute;wek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosk&oacute;w z obserwacji i opinii na temat pracy przedszkola, 6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadz&oacute;r pedagogiczny, 7) aktywnego włączania się w życie przedszkola, wsp&oacute;łdecydowania w jego sprawach, 8) wsp&oacute;łorganizowania wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodzic&oacute;w, 9) wsp&oacute;łuczestniczenia w wybranych zajęciach organizowanych w przedszkolu, 10) wsp&oacute;łdecydowania w sprawach dotyczących wsp&oacute;łdziałania przedszkola z r&oacute;żnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznania ich za źr&oacute;dło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunk&oacute;w umożliwiających rozw&oacute;j tożsamości dziecka, 11) kreowania, wsp&oacute;lne z wymienionymi w pkt 9 podmiotami, w tym szczeg&oacute;lnie nauczycielami przedszkola, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, kt&oacute;rych źr&oacute;dłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 12) wyrażania zgody na systematyczne uzupełnianie przez przedszkole realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.<br />
&sect; 38. 1. Do podstawowych obowiązk&oacute;w rodzic&oacute;w dziecka należy: 1) przestrzeganie niniejszego statutu, 2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej, 3) respektowanie uchwał Rady Rodzic&oacute;w, 4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola 5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, 6) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka, 7) troska o fizyczny i duchowy rozw&oacute;j dziecka oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie, 8) przestrzeganie czasu pracy przedszkola, 9) zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie podczas przerwy letniej. 2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani: 1) dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, 2) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia, 3) poinformować o przyczynie nieobecności dziecka na zajęciach w przedszkolu, 4) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, w tym szczeg&oacute;lnie uczestniczyć w zebraniach, konsultacjach, warsztatach organizowanych dla rodzic&oacute;w, 5) zapewnić dziecku warunki do rozwoju i osiągnięcia optymalnego poziomu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Rozdział 14 Wsp&oacute;łdziałanie z rodzicami. &sect; 39. 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do wsp&oacute;łdziałania ze sobą w celu; 1) skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko, 2) określania drogi jego indywidualnego rozwoju, 3) rozpoznawania potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, 4) rozpoznawania czynnik&oacute;w środowiskowych mających wpływ na funkcjonowanie dziecka, 5) objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 6) pozyskiwania informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju, 7) uzgadniania kierunk&oacute;w i zakresu działań; 8) wzajemnej pomocy w realizacji m.in. program&oacute;w, plan&oacute;w opracowywanych przez nauczycieli. 2. Wsp&oacute;łpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje następujące formy: 1) konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodzic&oacute;w z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami; 2) zebrania og&oacute;lne i grupowe; 3) zajęcia otwarte lub spotkania integracyjne; 4) imprezy środowiskowe; 5) udział rodzic&oacute;w w uroczystościach; 6) kierowanie dziecka do specjalist&oacute;w (logopedy, psychologa itp.); 7) inne wzajemnie ustalone. 3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodzic&oacute;w i nauczycieli określa plan wsp&oacute;łpracy z rodzicami ustalany na dany rok szkolny w poszczeg&oacute;lnych grupach.<br />
Rozdział 15<br />
Zakres zadań nauczycieli i innych pracownik&oacute;w przedszkola.<br />
&sect; 40.<br />
1. Przedszkole zatrudnia dyrektora i nauczycieli, nauczycieli specjalist&oacute;w: logopeda, psycholog, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, katechetę z odpowiednimi kwalifikacjami oraz pracownik&oacute;w administracji i obsługi.<br />
2. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracownik&oacute;w przedszkola określają odrębne przepisy.<br />
3. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.<br />
4. Nauczycielom za przepracowane godziny ponadwymiarowe w zamian za wynagrodzenie dyrektor przedszkola może udzielić dni wolnych od pracy.<br />
5. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.<br />
&sect; 41. Zadaniem dyrektora jest: 1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunk&oacute;w pobytu i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole, 2) dokonywanie kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych higienicznych warunk&oacute;w korzystania z niego, po trwającej dłużej niż dwa tygodnie przerwie w działalności przedszkola, 3) dbanie o prawidłowy przebieg prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych, 4) czasowe zamknięcie przedszkola, po powiadomieniu organu prowadzącego, jeżeli w salach zajęć i zabaw temperatura jest mniejsza niż +18&deg; C, 5) zawiesić czasowo zajęcia, za zgodą organu prowadzącego, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21: 00 w dw&oacute;ch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi &ndash;15&deg;C lub mniej oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zagrożeń dla zdrowia dziecka.<br />
&sect; 42. Do zadań nauczycieli należy organizowanie, planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-opiekuńczo - dydaktycznej w powierzonym oddziale, opartej na znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego zgodnie z wymogami określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz odpowiedzialność za jej, jakość i efekty, a w szczeg&oacute;lności:<br />
1) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej;<br />
2) opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, kt&oacute;re w danym roku mają podjąć naukę w szkole oraz zapoznanie z jej wynikami rodzic&oacute;w wychowanka;<br />
3) otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowank&oacute;w, utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami, w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci oraz wspierania oddziaływań edukacyjno-wychowawczych;<br />
4) systematyczne informowanie rodzic&oacute;w na temat postęp&oacute;w w rozwoju ich dziecka;<br />
5) monitorowanie i analizowanie osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułowanie i wdrażanie wniosk&oacute;w z tych analiz;<br />
6) tworzenie warunk&oacute;w wspomagających rozw&oacute;j dziecka, jego uzdolnień i zainteresowań;<br />
7) wsp&oacute;łtworzenie w przedszkolu atmosfery tw&oacute;rczej pracy;<br />
8) wsp&oacute;łdziałanie ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno &ndash; pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;<br />
9) aktywne uczestnictwo w planowaniu pracy przedszkola;<br />
10) przygotowywanie dwa razy w roku pisemnego sprawozdania z pracy z uwzględnieniem realizacji koncepcji pracy przedszkola, rocznego planu pracy oraz czynności dodatkowych.<br />
11) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci w czasie zajęć prowadzonych w przedszkolu i poza nim, w tym:<br />
a) organizowanie spacer&oacute;w i wycieczek w miejsca bezpieczne, zabierając ze sobą apteczkę pierwszej pomocy, b) odnotowanie każdego wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola w zeszycie wyjść, c) sprawdzanie liczby dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie spaceru, zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego, d) nieorganizowanie wyjść dzieci w czasie burzy, śnieżycy, gołoledzi, ulewy, lub w sytuacji zanieczyszczenia powietrza, mającej negatywny wpływ na zdrowie dziecka.<br />
&sect; 43. Do zadań psychologa należy w szczeg&oacute;lności:<br />
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowank&oacute;w, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowank&oacute;w w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowank&oacute;w oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowank&oacute;w, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;<br />
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problem&oacute;w wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo wychowanka w życiu przedszkola;<br />
3) udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;<br />
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problem&oacute;w dzieci;<br />
5) minimalizowanie skutk&oacute;w zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie r&oacute;żnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaszkolnym wychowank&oacute;w;<br />
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;<br />
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowank&oacute;w;<br />
8) wspieranie nauczycieli, wychowawc&oacute;w grup wychowawczych i innych specjalist&oacute;w w:<br />
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowank&oacute;w w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowank&oacute;w oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowank&oacute;w, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,<br />
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.<br />
&sect;44. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczeg&oacute;lności:<br />
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego wychowank&oacute;w;<br />
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla wychowank&oacute;w oraz porad i konsultacji dla rodzic&oacute;w i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy wychowank&oacute;w i eliminowania jej zaburzeń;<br />
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we wsp&oacute;łpracy z rodzicami wychowank&oacute;w;<br />
4) wspieranie nauczycieli, wychowawc&oacute;w grup wychowawczych i innych specjalist&oacute;w w:<br />
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowank&oacute;w w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowank&oacute;w oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowank&oacute;w, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,<br />
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.<br />
&sect; 45. Do zadań nauczyciela gimnastyki korekcyjnej należy w szczeg&oacute;lności: 1) prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie ciała oraz z obniżoną sprawnością fizyczną, w grupach w zależności od rodzaju zaburzeń, 2) uwzględnianie w metodach i formach pracy og&oacute;lnych założeń programowych kultury fizycznej obowiązujących dla dzieci przedszkolnych, dostosowanie ich do aktualnych możliwości i potrzeb dziecka, rodzaju i stopnia zaburzeń, poziomu sprawności i wydolności fizycznej dziecka, wieku, oraz wszelkich zaleceń lekarskich, 3) przestrzeganie zasad dydaktyki a w szczeg&oacute;lności stopniowania trudności i natężenia ćwiczeń oraz zasad indywidualizacji ćwiczeń, 4) wsp&oacute;łdziałanie z nauczycielami i rodzicami w zakresie prowadzonych ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej z dziećmi w celu ujednolicenia ćwiczeń.<br />
&sect; 46. Ponadto do zadań każdego nauczyciela, w tym specjalisty, należy:<br />
1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć;<br />
2) systematycznego kontrolowania pod względem bezpieczeństwa i higieny miejsca, w kt&oacute;rym prowadzone są zajęcia; 3) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania wychowank&oacute;w stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,<br />
4) samodzielne usuwanie dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłoczne zgłoszenie o zagrożeniu dyrektorowi przedszkola; 5) niezwłoczne wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie rodzic&oacute;w w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, 6) kontrolowanie obecności dzieci na każdych zajęciach, 7) nie pozostawianie dzieci bez nadzoru osoby dorosłej, 8) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola i w razie potrzeby zawiadomienie pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania os&oacute;b postronnych, 9) wsp&oacute;łdziałanie ze sobą w zakresie:<br />
a) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji uzdolnień,<br />
b) określanie form i sposob&oacute;w udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania,<br />
c) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych i innych zajęć, stosownie do potrzeb,<br />
d) przedstawianie wniosk&oacute;w i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,<br />
e) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych program&oacute;w edukacyjno - terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych,<br />
f) opracowanie i wdrażanie plan&oacute;w działań wspierających dzieci, mających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
g) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,
h) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i innych nauczycieli,
i) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli,
j) współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
k) analizowanie, planowanie i podejmowanie działań edukacyjnych i wychowawczych z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań;
10) planowanie, monitorowanie oraz modyfikowanie, w razie potrzeb, procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci tak, aby uwzględniać indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dzieci w dalszym planowaniu i realizowaniu tych procesów;
11) wzajemne pomaganie i wspólne rozwiązywanie problemów;
12) monitorowanie i analizowanie osiągnięcia każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułowanie i wdrażanie wniosków z tych analiz;
13) systematyczne doskonalenie i podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych;
14) czynne uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej;
15) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
16) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy oraz zadań statutowych.
§ 47.
1. W przedszkolu utworzone są następujące stanowiska pracowników administracyjno- obsługowych:
1) samodzielny referent;
2) kucharz;
3) pomoc kuchenna;
4) pomoc nauczyciela;
5) robotnik wykwalifikowany (woźna oddziałowa);
6) rzemieślnik;
7) dozorca nocny;
8) robotnik wykwalifikowany (ogrodnik).
2. Do obowiązków samodzielnego referenta w przedszkolu należy w szczególności:
1) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu;
2) zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt;
3) sporządzanie jadłospisów;
4) nadzorowanie sporządzania posiłków, przydzielania porcji żywieniowych dla dzieci i personelu;
5) prowadzenie gospodarki materiałowej w przedszkolu;
6) prowadzenie ewidencji obrotów zapasów artykułów żywnościowych;
7) prowadzenie kartoteki ilościowo i wartościowo;
8) prowadzenie na bieżąco raportów żywieniowych;
9) prowadzenie dokumentacji magazynu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Do zadań kucharza należy w szczególności:
1) punktualne przyrządzanie zdrowych i kalorycznych posiłków;
2) przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie;
3) branie udziału w układaniu jadłospisu;
4) wydawanie porcji zgodnie z normami żywieniowymi;
5) przygotowywanie i przechowywanie próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość w pomieszczeniach kuchennych;
7) prowadzenie magazynu podręcznego;
8) kierowanie wszystkimi pracami w kuchni.
4. Do zadań pomocy kuchennej należy w szczególności:
1) pomaganie kucharzowi w przyrządzaniu posiłków;
2) utrzymywanie czystości w kuchni, w przyległych pomieszczeniach;
3) utrzymywanie w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny;
4) wykonywanie czynności związanych z zakupem i dostarczeniem produktów żywnościowych.
5. Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:
1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela danego oddziału oraz wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia;
2) współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali i w ogrodzie, pomoc nauczycielowi w przygotowaniu pomocy dydaktycznych;
3) utrzymywanie w czystości pomocy dydaktycznych oraz przydzielonych pomieszczeń przedszkolnych;
4) rozkładanie i składanie leżaków;
5) przebieranie pościeli dziecięcej.
6. Do obowiązków robotnika wykwalifikowanego (woźnej oddziałowej) należy w szczególności:
1) utrzymanie czystości w salach zajęć i innych pomieszczeniach;
2) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt;
3) higieniczne podawanie dzieciom posiłków;
4) zmywanie i wyparzanie naczyń po posiłkach;
5) pranie i maglowanie bielizny przedszkolnej;
6) pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci wychodzących na spacer oraz towarzyszenie nauczycielce w wyjściach z dziećmi poza teren przedszkola;
7) pomoc w rozkładaniu i składaniu leżaków i przebieraniu pościeli;
8) pełnienie dyżuru w szatni w czasie schodzenia i rozchodzenia się dzieci.
7. Do obowiązków rzemieślnika należy w szczególności:
1) dbanie o sprzęt i stan urządzeń technicznych w przedszkolu;
2) dokonywanie bieżących napraw urządzeń i sprzętu znajdującego się w przedszkolu;
3) utrzymywanie czystości w powierzonym jego opiece odcinku;
4) instruowanie pracowników przedszkola w zakresie sposobu używania sprzętu i urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania zniszczeniu;
5) codzienny przegląd terenu ogrodu – zbieranie śmieci.
8. Do zadań dozorcy nocnego należy w szczególności:
1) nadzór i zabezpieczenie placówki przed włamaniem, kradzieżą i dewastacją;
2) utrzymanie ładu i porządku - odśnieżanie, grabienie liści, zamiatanie, posypywanie piaskiem - zależnie od potrzeb całego terenu wokół budynku;
3) codzienny przegląd terenu ogrodu – zbieranie śmieci.
9. Do zadań robotnika wykwalifikowanego (ogrodnika) należy w szczególności:
1) dbanie o ogród przedszkolny, sadzenie, przesadzanie i podlewanie roślin;
2) przycinanie krzewów, koszenie trawy, grabienie liści;
3) utrzymanie ładu i porządku wokół placówki i wszystkich urządzeń ogrodowych;
4) utrzymywanie w należytym stanie narzędzi ogrodniczych;
5) codzienny przegląd terenu ogrodu – zbieranie śmieci.
10. Ponadto każdy pracownik wymieniony w ust. 1 zobowiązany jest do:
1) wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy na placówce;
2) brania udziału w szkoleniach BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz w naradach roboczych;
3) przestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych;
4) przestrzegania obowiązujących wewnętrznych przepisów i zarządzeń;
5) przestrzegania terminów okresowych badań lekarskich.
11. Szczegółowy przydział czynności dla każdego pracownika sporządza dyrektor. Przydział jest włączony do teki akt osobowych pracownika.
§ 48. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do:
1) reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie dla zdrowia oraz bezpieczeństwa dzieci;
2) niezwłocznego powiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach mających znamiona demoralizacji, przestępstwa lub stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia dzieci;
3) zwrócenia uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w tym także ogrodu i zwrócenia się do osoby postronnej o podanie celu pobytu oraz powiadomienie o tym dyrektora.
4) Pracownik przedszkola zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych zgodnie z regulaminem pracy przedszkola.
5) Do podstawowych obowiązków pracowników przedszkola w szczególności należy:
a) dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu odpowiedniej inicjatywy;
b) przestrzeganie ustalonego w placówce regulaminu pracy;
c) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych;
d) zapobieganie niebezpieczeństwom zagrażającym uczniom, usuwanie ich informowanie o nich dyrektora lub w razie jego nieobecności osobę zastępującą dyrektora;
e) przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie im pomocy, w szczególności pracownikom młodym;
f) odpowiedzialność za powierzone materiały, narzędzia pracy, sprzęt, itp.
g) uprzejme traktowanie rodziców, wychowanków i interesantów przedszkola,
§ 49. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.
Rozdział 16
Postanowienia końcowe.
§ 50. Przedszkole posługuje się pieczęcią o treści:
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 34
im. Jasia i Małgosi
40-871 Katowice, ul. Tysiąclecia 84a
Tel.: (032) 254-79-58
NIP 634-22-89-461 REGON 270554290
§ 51.
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności: dydaktyczno-wychowawczej, administracyjnej, gospodarczej.
3. Przedszkole zapewnia ochronę bazy danych rodziców i dzieci zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł. Gospodarowanie tymi środkami określają odrębne przepisy.
§ 52.
1. Dyrektor każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu.
2. Statut jest dostępny w kancelarii dyrektora oraz podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników administracji i obsługi.
4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
§ 53.
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc obowiązującą statut dotychczasowy.
2. Statut został uchwalony uchwałą nr 12/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku, Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach.
3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Opublikował: Małgorzata Gałan
Publikacja dnia: 30.11.2017

Dokument oglądany razy: 343
« inne aktualności